GRUPY PARAFIALNE

Grupa parafialna jest miejscem podstawowej formacji chrześcijańskiej. Mieści się ona w ogólnej wizji funkcjonowania całego Kościoła. Pomaga włączyć się w Bożą rodzinę jaką jest Kościół (Dz 2:47), uczy bycia „członkiem” w Ciele Chrystusa, czyli w Kościele (1Kor 12:27), pomaga stawać się uczniem Jezusa Chrystusa (J 8:31, 2Tm 2:2).

  • Miejsce duchowego wzrostu.

  • Poznawanie Biblii i podstawowych prawd chrześcijańskich.

  • Rozwijanie osobistej relacji z Bogiem.

  • Pomoc duszpasterza oraz wsparcie wspólnoty.

Jeśli rodzi się w Tobie pragnienie dołączenia do jakiejś grupy, serdecznie zapraszamy.

„Parafia nawet podlegająca różnorodnym przemianom wskutek upływu czasu w ciągu wielowiekowej historii, czyni żywą i oddziałującąTajemnicę Kościoła i jego misję głoszenia Chrystusa i formowania chrześcijan w ich codzienności”

św. Jan Paweł II

Liturgiczna Służba Ołtarza to duszpasterstwo zrzeszające młodych chłopców, którzy pragną być bliżej Boga i bliżej Chrystusa eucharystycznego. Ministranci i lektorzy naszej parafii uświetniają zarówno duże uroczystości (np. Triduum Paschalne, Święta Bożego Narodzenia) jak i codzienne liturgie oraz nabożeństwa. Głównym zadaniem lektorów jest odpowiednia oprawa Liturgii Słowa, zaś w roli ministrantów jest przygotowywanie ołtarza i pomoc kapłanowi podczas liturgii.

Spotkania ministrantów i lektorów w naszej parafii odbywają się po mszy świętej wieczornej w następującym porządku:

  • wtorki – spotkania dla kandydatów na ministrantów,
  • środy – zbiórki ministrantów i lektorów.

Opiekunem grupy jest ks. Dominik.

Spotkania odbywają się we wtorki od godziny 16.30 w salce parafialnej.

Opiekunami są Ksiądz Dominik i Pani Martyna

Ruch Światło-Życie jest ruchem działającym przy Kościele Katolickim, zainicjowanym przez Sługę Bożego ks. J. Blachnickiego – gorącego zwolennika młodzieży i pracy z nią. Jest to ruch świeckich w Kościele, który ma na celu odnowę życia Kościoła. Zajmuje się on: ewangelizacją, odnową liturgii, diakonią (służbą), ekumenizmem, katechezą. Nazwa Ruchu Światło-Życie wywodzi się od słów Jezusa:” Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło życia.” (J 8,12) ]- słowa światło – życie, są symbolem Chrystusa, który jest światłem i życiem oraz jedyną drogą do zbawienia. Ruch obejmuje wszystkie grupy wiekowe: Dzieci Boże, Grupy Młodzieżowe, Grupy Młodzieży Pracującej, Grupy Studenckie, Domowy Kościół (rodziny). Podczas pracy rocznej ma miejsce formacja każdego z uczestników, której uwieńczeniem są rekolekcje oazowe podczas wakacji, trwające 15 dni. Patronką Ruchu jest Niepokalana, dlatego Święto Patronalne Ruchu Światło Życie odbywa się 8 XII- w dzień Niepokalanego Poczęcia NMP.

Spotkania oazowe w naszej parafii odbywają się w każdy piątek. Zaczynamy udziałem w Eucharystii o godz. 18-tej, kończymy wspólną modlitwa o 21-szej.

Opiekunem grupy jest ks. Józef.

https://www.facebook.com/oazaBC/

Domowy Kościół Ruchu Światło-Życie pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.

Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami – darami. Są to codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego, regularne spotkanie ze słowem Bożym, codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem, codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu, comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą), uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych. Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa (idea małej grupy jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary).

W naszej parafii formuje się jeden Kręgi Domowego Kościoła, których terminy spotkań ustalane są podczas poprzedniego spotkania. Moderatoram kręgu jest ks. Józef.

Krąg biblijny to spotkanie ze Słowem Bożym, odnajdywanie jego Prawdy w naszym życiu, poznawanie Ewangelii i zgłębianie jej przesłania.

Spotykamy się w ostatni wtorek miesiąca po mszy świętej wieczornej w salce parafialnej. Opiekunem grupy jest ks. Mikołaj.

Spotkania Wspólnoty Krwi Chrystusa odbywają się po nabożeństwie w ostatni poniedziałek każdego miesiąca.

Nabożeństwo i spotkanie Grupy Modlitewnej Ojca Pio odbywają się 23-go dnia każdego miesiąca.

Parafialny Zespół Caritas tworzą osoby, które angażują się w swojej parafii w pomoc chorym, biednym i potrzebującym. Realizują pomoc znając bardzo dobrze swoje środowisko lokalne dzięki temu docierają tam, gdzie pomoc jest najbardziej potrzebna.

Obszarem działania Parafialny Zespół Caritas jest teren parafii, przy której został powołany.

Celem Zespołu jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Parafialny Zespół Caritas, w ramach posiadanych możliwości i środków, włącza się czynnie w realizowanie inicjatyw i zadań stawianych przez Caritas Diecezji. Parafialny Zespół Caritas koordynuje działalność charytatywną na terenie parafii.

Spotkania Parafialnego Zespołu Caritas ustalane są przez osoby za niego odpowiedzialne a ich termin podawany jest w ogłoszeniach parafialnych. Kapłanem odpowiedzialnym za tę grupę jest ks. Proboszcz.

Róże Różańcowe to modlitewna wspólnota 20 osób, z których każda codziennie modli się jedną dziesiątką Różańca Świętego według przydzielonej tajemnicy – w ten sposób codziennie odmawiany jest cały różaniec. Istotne jest to, że wszyscy członkowie róży modlą się w tej samej intencji, zmienianej co miesiąc.

Rozważając bowiem tajemnice różańcowe, patrzymy na misterium życia, męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa oczyma Maryi, przeżywamy je tak, jak Ona w swym matczynym sercu je przeżywała. Odmawiając Różaniec, rozmawiamy z Maryją, powierzamy Jej ufnie wszystkie nasze troski i smutki, radości i nadzieje. Prosimy o to, by pomagała nam podejmować Boże plany i by wypraszała u Syna łaskę potrzebną do wiernego ich wypełniania. Ona – radosna, bolejąca i chwalebna, zawsze u boku Syna – jest równocześnie obecna pośród naszych codziennych spraw – mówił św. Jan Paweł II.

W naszej parafii Róże Różańcowe spotykają się w I niedziele miesiąca po mszy św. o godz. 10 na wspólnej modlitwie i zmianie tajemnic różańcowych. Opiekunem Róż jest ks. Proboszcz.

Męski Chór Parafialny gromadzi się we wtorki wieczorem na wspólne próby. Opiekunem i dyrygentem chóru jest p. Aneta Kut a opiekę duchową sprawuje ks. Mikołaj.

Opiekunem grupy jest Ks. Mikołaj

 We wrześniu 2023 roku powstała w naszej parafii nowa wspólnota o nazwie „Pro Deo” (Dla Boga). Zrzesza ona osoby od 18 roku życia, które chcą śpiewem uwielbiać Pana Boga, formować się, rozwijać duchowo i budować relacje z innymi. Zapraszamy na spotkania wszystkich, którzy chcą doświadczyć czegoś nowego, rozmawiać na ważne życiowo i duchowo tematy oraz chwalić Pana śpiewem lub grą na instrumencie. Spotkania odbywają  się w czwartek o godzinie 1845 w salce parafialnej.

Opiekunem Wspólnoty „PRO DEO” jest Ks. Dominik

KOCHAJMY WSZYSCY BOGA I BLIŹNIEGO

Do tego nie trzeba ani bogactw, ani nauki.
Serce ma każdy, a do miłości Bożej to wystarcza.

Św. Jan Maria Vianney