Mijający 2020 rok był czasem trudnym. Ograniczenia wynikające z pandemii nie ułatwiały życia społecznego oraz gromadzenia się wiernych na sprawowaniu liturgii. Tym bardziej cieszy fakt,  że w niedzielę 13 grudnia dziesięciu młodzieńców z parafii Bożego Ciała i Matki Bożej z Lourdes w Rzeszowie, zostało uroczyście włączonych w poczet Liturgicznej Służby Ołtarza. Ci młodzi chłopcy także w tym roku po raz pierwszy przystąpili do stołu Pańskiego aby w pełni uczestniczyć w ofierze Mszy Świętej i przyjęli Pana Jezusa do swoich serc.

Miłość do Boga i zachwyt pięknem liturgii skłoniły ich do podjęcia posługi przy ołtarzu. Przez ostanie kilka miesięcy, jako kandydaci na ministranta, uważnie i z zaciekawieniem przyglądali się z bliska posłudze swoich starszych kolegów ministrantów i lektorów. Starali się zapamiętać porządek wykonywanych czynności, niełatwe nazwy naczyń i szat liturgicznych. Sumiennie przygotowywali się zarówno teoretycznie jak i praktycznie. Zostali pouczeni o wielkiej godności ministranta i o jego obowiązkach. Odpowiedzialnymi za przygotowanie byli ks. Dominik Leniart oraz animator Michał Majka.

Uroczyste przyjęcie do grona liturgicznej służby ołtarza nastąpiło w niedzielę, 13 grudnia podczas Mszy Świętej o godz. 10:00.  Za pośrednictwem swojego opiekuna – ks. Dominika, kandydaci złożyli prośbę o dopuszczenie do posługi ministranta, a ks. proboszcz Marek Ryba z radością wyraził na to zgodę wypowiadając słowa: „Na chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego przyjmujemy tych chłopców do grona ministrantów”.

            Ks. Proboszcz, wyciągając ręce nad klęczącymi kandydatami prosił miłosiernego Boga o udzielenie darów żywej wiary i głębokiej miłości, aby ich służba była miła Bogu i pociągała innych ku Niemu. Dalej prosił Boga w Trójcy Jedynego o udzielenie im łaski sumienności w nauce, szlachetności w postępowaniu i przykładnego życia. Chłopcy na zakończenie modlitwy, potwierdzając wezwania celebransa wypowiedzieli: „Amen” i powstali, już jako ministranci. Na znak przyjęcia do grona ministrantów otrzymali pobłogosławiony strój liturgiczny – komże i kołnierzyki.

Umacniając wolę służby przy ołtarzu nowi ministranci złożyli przyrzeczenie: „Dziękując Bogu za łaskę powołania ministranckiego, przyrzekamy święte czynności ministranta wypełniać chętnie, pobożnie, gorliwie i radośnie na chwałę Bożą i dla dobra całej wspólnoty parafialnej. Tak nam dopomóż, Panie, Boże wszechmogący. Święty Tarsycjuszu, módl się za nami. Święty Dominiku Savio, módl się za nami. Święty Stanisławie Kostko, módl się za nami.”

            Od tego dnia nowi adepci mogą nosić zaszczytne miano ministranta, a uzyskana legitymacja uprawnia ich do posługi również w innych parafiach – np. w czasie wakacji. Choć przed nimi jeszcze długa droga ku poznaniu wszystkich tajników posługi liturgicznej, już dziś mogą w pełni uczestniczyć we Mszy Świętej służąc pomocą kapłanom.

Autor artykułu i zdjęć

Krzysztof Krupa