Wieczorem w poniedziałek 9 września w Ogrodach Bernardyńskich zgromadziła się młodzież przygotowująca się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Uczestniczyła we Mszy św., której przewodniczył bp Edward Białogłowski. On też wygłosił kazanie.

Odniósł się na wstępie do obchodzonej niedawno 80-rocznicy wybuchu II wojny światowej. Ta rocznica przypomina, że tzw. wolność polegająca na odrzuceniu Boga jest w rzeczywistości zniewoleniem człowieka. Dlatego też zachęcał: „Nie bójcie się Chrystusa”. On chce obdarzyć szczęściem doczesnym i szczęściem wiecznym. On sam jest skałą, czyli czymś bardzo trwałym.

Ks. biskup przypomniał pielgrzymkę św. Jana Pawła II do Rzeszowa w 1990 r. Nauczał wtedy, że skałą jest wola Boża, która wyraża się w starym i nowym przymierzu, w dziesięciu przykazaniach, w Ewangelii. Skała to nie tylko Słowo Boże, ale to nade wszystko Jezus Chrystus. Dlatego przygotowując się do bierzmowania, trzeba pamiętać, że On wchodzi w życie człowieka najpierw przez sakrament chrztu św. Warto w związku z tym przypomnieć sobie podstawowe zasady.

Pierwsza to potrzeba słuchania Boga. Stąd ważne jest posiadanie Biblii i częste jej czytanie. Drugą istotną zasadą życia chrześcijańskiego jest modlitwa. Chrześcijanin przebywa z Jezusem sam na sam, ale nie może zapominać o niedzielnej Eucharystii. Trzecią zasadą w dążeniu do doskonałości jest praca nad sobą, której ważnym celem jest zdolność do życia dorosłego, samodzielnego, odpowiedzialnego. By go osiągnąć konieczna jest siła wewnętrzna, którą daje Duch Św. w sposób szczególny w sakramencie bierzmowania.

Po zakończonej Mszy Świętej zgromadzona młodzież i uczestniczyła w adoracji Najświętszego Sakramentu.